خداحافظی گفتنش راحت است و ....   

سلام به همه خوبان.....باز هم با تاخير به روز می شوم.....راستی شما از خداحافظی خسته ايد يا از سلام؟.....

 

سنگر به سنگر

                   کلمه به کلمه

                                    فتح می کنمت در ميدان سپيد جنگ

 و مينهايی را که می خوانم و

                                        رد می شوم

 هميشه پيش روی را دوست نداشتم.......

          زمانی برای مرور سيم خاردارهای معبر

                                              با عکست که گم شده...قبل تر ها....

به پلاکم دست می کشم

و در آخرين مين......

                                 بوم........

                                                صدای انفجار........

صدای هق هق

کاغذی بر روی زمين

.............................

خداحافظی گفتنش راحت است اما....

لینک
سه‌شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد