سلام بر خوبان....روزگار به روال ديرين خاک در چشمم می ريزد....که آنهم دليلی نيست معتبر برای به روز نکردن.....شعری قديمی تقديم به شما خوبان...

 

.... در چشمانم زل زد

...دستهايت را بر ميخ قحط سالي آويزان كن

                                              داسها دست مي برند

                                                       و گندمها و تيغه داس

وقت درو نيست

اسماعيل اميدت جان در نخواهد برد

                                    گله گوسفندان خداي ابراهيم

                                                 به طاعون نفس بر شدند

وقت كوه موريه نيست

نگاهت را خلع سلاح خواهند كرد

                                     و آشتي پرده و پنجره

                                           قفل را به سلطنت مي رساند

وقت زل زدن نيست

..........

من، غروب

من، رد پا

من، بوي ديم گندم

من .....زل مي زنم

 

لینک
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد