.... چند خط ديگر مانده به زمين برسيم

 راستی چند خط ديگر مانده به آسمان برسيم؟

يا چند خط ديگر بايد ...تا به خودم برسم؟تا به خودت برسی؟

نمی دانمی نمی دانی

و همين شد که از ندانی از نرسيدن دست به خودکار برديم و نوشتيم

..انگيزه به اين بزرگی در چند سطر چرکنويس شعر می خواهد متولد کند

به وبلاگم خوش آمديد

لینک
سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد