مهتاب   

سلام....افتاب بی نظر می تابد و مهتاب بی چشم داشت شبها  چراغ روشن می کند....فقط يک پنی برای سازمان افتاب مهتاب بدهيد.......با کاری قديمی از سال ۱۳۷۹ به روزمی شوم که اين روزها خودم در خميدگی زمان جا می مانم

 

 

 

 

آتشي  جاويد

 

صورتك هاي نيمه پيدا

 

پازل نيمه پيدا را تكميل مي كنم

 

يك ويالون نيمه سوخته

 

                           يك قفل از جنس گل نيلوفر

 

تابوتي از شيك ترين

                        مخمل هاي نگاه

 

                                            و قبر هايي با بازترين حنجره ها

 

تبري با زوزه اي شبيه لالايي مادرم

 

                                            و دستي خالي خالي به حجم من.....

 

نيمه پنهان را

 

بگذار مهتاب تفسير كند

 

لینک
شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد