مادر قول می دهم......   

سلام .....مرور می کنيم شب را و روز را...هميشه را هنوز را.....با پوزش از تاخير در به روز کردن...اين روزها نگاه هم عاريتی است تا چه رسد به پنجره ها...با کاری ديگر به روز می شوم....

فانوسهای خاموشتان

                    را  می ترسم

                                   از هجوم

  ...قصه هايت را

                کبريتی بکش مادر  

                    لبهای سکوتت را

                             کوچم ندهی .......از هجوم پرده های ساکت

      دستهايم را دوباره عاشق

                        پلکهايم را خالی از سقوط

حس چندم را............کودکت شوم مادر؟  قول می دهم                     

لینک
یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد