نتيجه گيری   

سلام ......پاييز....و شعری که هيچ ربطی به اين روزهای شکننده ندارد...شرمنده از تاخير چه در سر زدن و چه در به روز کردن ......با شعری ديگر به روز می شوم....

 

کداممان نبوديم و

                      اينگونه برگها

                                        -منتظر زرد نمانيد ...شوند-

تسکين از کلاغ شديم  و

                            عبور

مهم!

.........عجب!

حرام!

.................جالب است!

سر طاس آوردن من بودم

                  که هميشه بد می آوردم

 

 

لینک
دوشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد