قسمتی از شعرهايم در آرشيو ماه اسفند ۱۳۸۴ سايت kalagh.com و بعضی ديگر هم در سايت gilmakh.com آپ شده اند  

لینک
چهارشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد