دعا می کنم...   

بعد سالها نبودن... شاید سکوت بهتر توضیح دهد....

 

اگر گریه کنم؟...

    بغض باکره ام را به

                            فاحشه خانه دستهای خسته بفرستم   چطور؟

رضایت می دهی

                      ثانیه ای بین زیر خوابی ها

                                                           لبخند بزنیم؟

 

لینک
سه‌شنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٩ - مهدی بهرنگ راد