سلام به همه

سلام کردن بهانه می خواهد؟

.....نه؟

پس يک سلام بی بهانه و بی ادامه که قشنگ ترين سلامهاست

لینک
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد